Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Profesijná etika

Vyučujúci: Martinkovičová Miriam, doc.,PhDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Objasniť a porozumieť kľúčovým pojmom – etika, morálka, etiketa, netiketa, hodnoty, hodnotová orientácia, normy, štandardy. Sprístupniť genézu vzniku etických imperatívov európskej kultúry. Poukázať na najnovšie trendy vývoja aplikovaných etík s dôrazom na profesijnú etiku ako fundament profesijnej hrdosti a identity. Priblížiť základy vybraných profesijných etík – podnikateľská etika, manažérska etika, finančná etika, etika verejného sektora a nároky kladené na profesionalitu pracovného výkonu v týchto oblastiach spoločenskej praxe. Spoznať štruktúru profesionality a naučiť sa ju chápať ako jednotu odbornosti a morálnosti. Rozvíjať základné etické kompetencie, objasniť rolové normy v konkrétnej oblasti profesionálneho pôsobenia, osvojiť si schopnosti situačného morálneho usudzovania a rozhodovania, naučiť sa zvládať etické konflikty.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta