Analýza dát a reporting

Vyučujúci: Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: študent 1. identifikuje vhodné zdroje údajov pre riešenie praktických problémov v oblasti verejnej správy a regionálneho rozvoja, 2. dokáže spracovať dáta pre potreby kvantitatívnej analýzy riešeného problému v podmienkach organizácií a inštitúcií verejného, súkromného a neziskového sektora, 3. zvolí vhodné štatistické metódy pre kvantitatívnu analýzu dát, 4. aplikuje poznatky z informatiky a rôzne štatistiké metódy pri analýze dát a interpretuje získané výsledky, 5. vytvorí vhodnú vizualizáciu dát a výsledkov analýz pre potreby reportingu, 6. posúdi možnosť automatizácie reportingu pomocou skriptov a makier.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor