Bakalárska práca s obhajobou (VEM)

Vyučujúci: Bolcha Peter, Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije teoretické poznatky získané počas štúdia pri riešení témy bakalárskej práce, 2. je schopný formulovať cieľ skúmania, identifikovať problém a možnosti jeho riešenia, 3. aplikuje v postupe riešenia logickú štruktúru a najnovšie poznatky zo štúdia v procese riešenia konkrétneho problému z praxe, analyzuje primárne alebo sekundárne údaje, 4. posúdi stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, formuluje vlastné stanovisko k skúmanej téme, polemizuje s autormi, 5. zhodnotí výsledky výskumu a analýzy zozbieraných dát aplikovaných v téme práce, 6. vytvorí prezentačný materiál pre účely obhajoby bakalárskej práce a obháji vlastné názory  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor