Marketing území

Garant predmetu:
Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Marketing územia ako nástroj rozvoja územia. Územie ako priestor pre pôsobenie marketingu území. Územie a jeho charakteristiky. Špecifiká územia z pohľadu marketingu. Marketingové faktory rozvoja územia. Nositelia marketingu územia. Trh území. Nástroje marketingového mixu: Produkt územie. Špecifiká územia ako produktu. Cena územia. Dostupnosť územia. Postavenie ľudského činiteľa v marketingu územia. Marketingová komunikácia. Tvorba marketingového plánu. Fáza koncepčná. Fáza analýzy. Plánovanie, metódy a nástroje marketingového výskumu. Analýza marketingového prostredia. Analýza trhu. Segmentácia trhu. Cieľové segmenty v marketingu územia. Analýza konkurencie. Analýza SWOT, metódy vyhodnotenia analýzy SWOT, TOWS syntéza. Iné formy vyhodnotenia analýzy. Fáza stratégie. Fáza implementácie, hodnotenia, kontroly a spätnej väzby. Špecifiká marketingu obce, mesta, regiónu. Marketingovo riadená organizácia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor