Municipálna ekonomika a politika

Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vstup do predmetu. Jeho obsah, pozícia v študijnom programe, väzby na predmety študijného programu, podmienky ukončenia predmetu. Postavenie, funkcie, úlohy územnej samosprávy v demokratickej spoločnosti vo väzbe na systém verejnej správy v štáte. Podstata politiky územných samospráv ako súčasť verejnej politiky. Vymedzenie municipality. Základné znaky municipality. Procesy municipalizácie a fragmentácie. Municipálna štruktúra v SR, jej základné prvky a ich znaky. Teória municipálnej ekonomiky. Vymedzenie municipálnej ekonomiky ako systému. Jeho základné subsystémy, prvky a ich interakcia. Predpoklady municipálnej ekonomiky. Politická a hospodárska autonómia. Ekonomické, legislatívne a inštitucionálne predpoklady. Hospodárstvo municipality – jeho podstata. Podmienky jeho fungovania. Subjekty tvoriace municipálne hospodárstvo. Finančné, majetkové a riadiace vzťahy municipality ako zriaďovateľa a zakladateľa ďalších právnických osôb. Municipálny majetok. Podstata a znaky municipálneho vlastníctva. Spôsoby konštituovania municipálneho majetku. Štruktúra majetku. Účely a spôsoby využívania municipálneho majetku. Majetková politika. Municipálny finančný systém. Regionálna ekonomika. Ekonomika regionálnej samosprávy. Jej základné zložky, prvky a interakcie. Majetok a finančný systém regionálnych samospráv. Municipálna politika. Jej vymedzenie, význam, prvky, ciele, oblasti a nástroje.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor