Operačný výskum

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Študent: 1. zhodnotí východiská riešenia problému v oblasti verejnej ekonomiky a manažmentu, 2. zvolí vhodnú metódu pre riešenie identifikovaného problému, 3. dokáže prijať kvalifikované rozhodnutie v podmienkach rizika a neistoty, 4. je schopný riešiť optimalizačné úlohy z hľadiska alokačnej funkcie verejných zdrojov, 5. aplikuje poznatky z teórie hier na určenie optimálnej stratégie, 6. posúdi na základe poznatkov z teórie hromadnej obsluhy kvalitu obslužného miesta vo verejnej správe.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor