Seminár k bakalárskej práci (VEM)

Garant predmetu: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: študent: 1. použije získané vedomosti a zručnosti v praktickej aplikácii spracovania bakalárskej práce 2. je schopný vyhľadávať, spracúvať a interpretovať údaje zo sekundárnych a primárnych zdrojov, údajov, čo mu umožní kvalifikovane argumentovať, zdôvodniť svoje tvrdenia a obhájiť vlastné prezentované názory, 3. aplikuje teoretické poznatky získané počas štúdia pri riešení problematiky zadanej v bakalárskej práci v súlade s predpísanou formou a obsahom záverečnej práce, 4. posúdi výber metód využiteľných pre spracovanie zadanej témy bakalárskej práce, 5. hodnotí využiteľnosť zdrojov údajov pre potreby spracovania zadanej témy BP, 6. vytvorí semestrálny projekt ako zásadný podklad spracovanie bakalárskej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor