Sociálna politika a sociálne poistenie

Garant predmetu:
Vyučujúci: Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. použije svoje teoretické vedomosti na skúmanie problematiky a pri praktickom riešení problémov v oblasti sociálnej politiky a sociálneho poistenia, 2. je schopný na základe získaných poznatkov vyhľadávať, spracúvať a analyzovať informácie o sociálnej politike, jej tvorbe a realizácii, a informácie o stave a vývoji sociálneho poistenia doma i v zahraničí, 3. aplikuje komparatívnu a kritickú analýzu pri hodnotení vzájomných vzťahov vo vnútri sociálnej politiky a sociálneho poistenia, i navzájom, 4. posúdi dlhodobé vývojové trendy sociálnej politiky a sociálneho poistenia doma i v zahraničí na makro a mikro úrovni, 5. hodnotí možnosti využitia získaných teoretických vedomostí v praxi, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie na nižšej a strednej úrovni manažmentu v orgánoch verejnej správy a sociálnej poisťovne.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor