Teória a ekonómia služieb

Garant predmetu:
Vyučujúci: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. je schopný na základe získaných poznatkov pochopiť mainstreamové ekonomické prístupy k rozvoju služieb v spoločnosti, 2. použije získané vedomosti na pochopenie fungovania službotvorne založených ekonomík a podstatu pridanej hodnoty v službách vzhľadom na ich špecifiká, 3. posúdi štrukturálne zmeny ekonomík a podstatu inovačne orientovaných služieb, 4. zhodnotení služby a službotvorné procesy z makro, mezo a mikropohľadu, 5. aplikáciou osvojených si vedomostí dokáže študent formulovať prognózy vývoja služieb a hodnotiť podnikateľské i verejné modely fungovania službotvorných organizácií, 6. vytvorí koncept službotvornej organizácie, posúdiť službotvorný model s kritickými otázkami inovatívneho rozvoja služieb do budúcnosti pri zvyšovaní hodnoty pre klienta.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor