Verejná správa a regionálny rozvoj

Vyučujúci: Krnáč Jozef, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Časť Verejná správa 1. Základné pojmy „Verejnej správy“, Verejná moc, štát. 2. Verejná správa - všeobecná charakteristika a postavenie v právnom systéme a jej rozdelenie, Nositelia výkonu verejnej správy v širšom a užšom slova zmysle 3. Modely verejnej správy. Personálne riadenie vo verejnej správe. a Európska integrácia 4. Štátna správa - ústredné orgány (a ďalšie orgány št. správy) 5. Samospráva, územná a záujmová 6. Informatizácia verejnej správy. Kontrola vo verejnej správe 7. Vývoj verenej správy. tendencie vo vývoji verenej správy v Európe Časť Regionálny rozvoj 8. Región, regionálny rast a regionálny rozvoj, regionálna politika 9. Predvstupová pomoc kandidátskym krajinám na vstup do EÚ 10. Regionálna politika Európskej únie v programovacom období 2007 – 2013 11. Regionálna politika Európskej únie v programovacom období 2014 – 2020 12. Regionálne disparity v Slovenskej republike a v Európskej únii  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor