Verejný sektor a správa

Vyučujúci: Krnáč Jozef, Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. je schopný na základe získaných poznatkov pochopiť podstatu verejného sektora a verejnej správy ako jedného z kriteriálnych znakov vymedzujúcich verejný sektor, 2. použije poznatky ku kritickému vnímaniu opodstatnenosti existencie verejného sektora ako súčasti zmiešanej ekonomiky, 3. posúdi veľkosť verejného sektora v širších súvislostiach národnej a svetovej ekonomiky, 4. hodnotí trendy vývoja veľkosti verejného sektora v historickom kontexte, 5. aplikuje osvojené si vedomosti na podmienky jednotlivých blokov verejných služieb v rámci štruktúry verejného sektora, 6. vytvorí východiská pre rozhodovacie a riadiace procesy v systéme verejných služieb  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor