Základy verejnej ekonómie

Vyučujúci: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. je schopný na základe získaných poznatkov pochopiť úlohu štátu v zmiešanej ekonomike, 2. posúdi štátne intervencie obhajované teóriu market failure v kontexte normatívnej ekonómie, 3. hodnotí dôsledky štátnych intervencií kritizovaných teóriou state failure v kontexte pozitívnej ekonómie, 4. použije osvojené si vedomosti k určeniu možných alternatív realizácie štátnych intervencií, 5. aplikuje možné alternatívy realizácie štátnych intervencií na podmienky hospodárskej praxe, 6. vytvorí východiská pre rozhodovacie a riadiace procesy v systéme verejných služieb.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor