Manažment rozvoja vidieka

Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
Krnáč Jozef, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Predmet oboznamuje študentov so súčasnými sociálno-ekonomickými procesmi prebiehajúcimi vo vidieckom priestore, so zdrojmi vzniku disparít a externalít, s politickými a ekonomickými nástrojmi riešenia týchto disparít v globálnom aj národnom kontexte. V praktickej časti výuky budú študenti zoznámení s metodikou tvorby projektov, programov rozvoja vidieka ako aj s procesmi ich hodnotenia. Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické základy manažmentu rozvoja vidieka ako aj praktické východiská a zručnosti pri ovplyvňovaní, programovaní a projektovaní integrovaného rozvoja vidieckych komunít.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor