Diplomová práca s obhajobou (TS)

Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Využitie poznatkov z diplomového seminára pri spracovaní konečnej verzie diplomovej práce vypracovanej podľa platnej smernice v požadovanom rozsahu a odovzdanej v stanovenom termíne. Preukázanie vedomostí, zručností a schopností získaných počas štúdia pri návrhu riešenia formulovaných problémov. Obhajoba diplomovej práce pred komisiou pre štátne záverečné skúšky.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor