Diplomová práca s obhajobou (VES)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Bolcha Peter, Ing., PhD.
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije teoretické poznatky získané počas štúdia pri riešení témy diplomovej práce, 2. je schopný formulovať cieľ skúmania, identifikovať problém a možnosti jeho riešenia, 3. posúdi stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, formuluje vlastné stanovisko k skúmanej téme, polemizuje s autormi, 4. aplikuje v postupe riešenia logickú štruktúru, dokáže analyzovať primárne a sekundárne údaje, 5. zhodnotí výsledky výskumu a analýzy zozbieraných dát aplikovaných v rámci témy svojej práce, 6. vytvorí návrh odporúčaní alebo nové riešenia v oblasti témy diplomovej práce a tieto zdôvodní, vytvorí prezentačný materiál pre účely obhajoby diplomovej práce a obháji svoje názory.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor