Diplomový seminár (TS)

Vyučujúci: Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Všeobecný obsahový a organizačný rámec spracovania diplomovej práce. Práca s databázami, vyhľadávanie článkov, prác a publikácií. Rešerš. Predmet, objekt, cieľ diplomovej práce, nadväznosť hlavného cieľa, čiastkových cieľov DP. Výskumné otázky a hypotézy. Tvorba myšlienkovej mapy. Osnova diplomovej práce. Etapy spracovania diplomovej práce. Logická nadväznosť jednotlivých častí DP. Metodický postup riešenia DP - výber metód a výskumných techník. Voľba z existujúcich informácií / výber vhodných ukazovateľov. Tvorba návrhovej časti, ako písať abstrakt, predhovor, úvod, záver, resumé. Formálna úprava DP, citovanie a parafrázovanie. Príprava, spracovanie a interpretácia údajov pomocou kvantitatívnych metód. Príprava prezentácie a obhajoba DP, priebeh a hodnotenie záverečnej štátnej skúšky.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor