Diplomový seminár (VES)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. aplikuje teoretické poznatky získané počas štúdia pri riešení vecných a ekonomických problémov rozvoja územia pri spracovaní diplomovej práce, 2. vytvorí si prehľad o formálnych a metodologických aspektoch písania vedeckej práce, 3. kriticky hodnotí výhody a nevýhody rôznych zdrojov údajov, výskumných metód, 4. posúdi pomocou získaných vedomostí vhodnosť , resp. nevhodnosť rôznych zdrojov údajov a použitia výskumných metód pre spracovanie diplomovej práce 5. je schopný vyhľadávať, spracúvať a interpretovať údaje zo sekundárnych a primárnych zdrojov údajov, čo mu umožní kvalifikovane argumentovať, zdôvodniť svoje tvrdenia a obhájiť vlastné prezentované názory, 6. rozvíja vedecký prístup k práci prostredníctvom samostatnej a skupinovej práce na zadaniach v rámci seminárov, ktorým predchádza samoštúdium, na základe čoho vytvorí semestrálny projekt ako zásadný podklad spracovanie diplomovej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor