Ekonomická analýza procesov v zdravotníctve

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. použije získané poznatky na vyhľadávanie, spracúvanie a analyzovanie informácií o ukazovateľoch potrebných pre ekonomickú analýzu procesov v zdravotníctve, 2. je schopný strategicky reagovať na nové metódy ekonomickej analýzy v zdravotníctve variantne, flexibilne a tvorivo, 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení ekonomickej efektívnosti a výkonnosti v teórii a konfrontuje ju s praktickým využitím v zdravotníctve, resp. zdravotníckych organizáciách, 4. posúdi vhodnosť využitia rozličných metód ekonomickej analýzy v zdravotníctve, 5. hodnotí stav využívania ekonomických analýz procesov v zdravotníctve SR, resp. v jednotlivých krajoch, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie o využití najvhodnejších metód ekonomickej analýzy procesov v zdravotníctve.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor