Ekonomika a manažment vzdelávania, vedy a výskumu

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. Použije získané vedomosti pri praktickom riešení problémov strednej a vyššej rozhodovacej úrovne v odvetví vzdelávania, vedy a výskumu, 2. na základe získaných poznatkov dokáže vyhľadávať, spracúvať a analyzovať informácie o službách vzdelávania, vedy a výskumu, ich ekonomickej podstate, štruktúre, financovaní a pod., 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení riadenia a rozhodovania v odvetví vzdelávania, 4. posúdi dlhodobé tendencie a smery vo vývoji vzdelávacích služieb, vedy a výskumu, 5. hodnotí možnosti využitia získaných teoretických vedomostí v praxi, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie na strednej a vyššej úrovni manažmentu v rezorte vzdelávania.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor