Ekonomika a manažment zdravotníckych služieb

Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije získané poznatky na vyhľadávanie, spracúvanie a analyzovanie informácií o zdravotníckych službách, 2. je schopný strategicky reagovať na nové situácie a systém zdravotníctva na makroúrovni a na mikroúrovni v zdravotníckych zariadeniach variantne, flexibilne a tvorivo, 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení zabezpečovania a produkcie zdravotníckych služieb a konfrontuje teóriu zdravotníckych služieb s výsledkami prieskumu v praxi, 4. posúdi legislatívnu dostatočnosť pre oblasť zabezpečovania a produkcie zdravotníckych služieb, 5. hodnotí stav poskytovania zdravotníckych služieb na území SR, resp. v jednotlivých krajoch, a hospodárenie v konkrétnych zdravotníckych zariadeniach, 6. vytvorí základné rámce optimalizácie siete producentov zdravotníckych služieb.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor