Environmentálna ekonómia a politika

Vyučujúci: Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Úvod do predmetu – východiská pre tvorbu environmentálnej politiky a vymedzenie základných pojmov. Rozhodovanie spotrebiteľov o spotrebe statkov životného prostredia. Neoklasická environmentálna ekonómia a oceňovanie prírodných zdrojov. Coaseho teória a nová inštitucionálna ekonómia v ochrane životného prostredia. Alternatívne prístupy k neoklasickej environmentálnej ekonómii. Koncept trvalo udržateľného rozvoja v ekonómii. Environmentálna politika (história a tvorba). Environmentálna politika v EÚ a v SR. Ekonomické aspekty EP. Nástroje EP a ich hodnotenie. Ekonomické nástroje a regulačné nástroje EP. Environmentálna politika na regionálnej a miestnej úrovni.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor