Finančný manažment vo verejnom sektore

Vyučujúci: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. je schopný na základe získaných poznatkov pochopiť podstatu a funkcie verejných financií v zmiešanej ekonomike v kontexte normatívnej a pozitívnej ekonómie. Poznatky 2. použije nadobudnuté poznatky ku kritickému náhľadu na realizáciu úloh finančného manažéra, 3. posúdi vypovedaciu schopnosť nástrojov finančného riadenia v organizáciách verejného sektora, 4. zhodnotí dôsledky uplatnenia rôznych nástrojov kontrolingu a riadenia výkonnosti na finančné riadenie organizácie, 5. aplikuje osvojené vedomostí na reálne podmienky hospodárskej praxe formou semestrálneho projektu, 6. vytvorí programový rozpočet územnej samosprávy a aplikuje nástroje strategického riadenia výkonnosti a kontrolingu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor