Financovanie zdravotníctva a zdravotné poistenie

Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. použije získané poznatky na vyhľadávanie, spracúvanie a analyzovanie informácií o financovaní zdravotníckych služieb a činnosti a úlohách zdravotných poisťovní, 2. je schopný strategicky reagovať na nové situácie v systéme financovania zdravotníctva variantne, flexibilne a tvorivo, 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení financovania zdravotníckych služieb a konfrontuje teóriu financovania zdravotníckych služieb s výsledkami prieskumu v praxi, 4. posúdi legislatívnu dostatočnosť pre oblasť zdravotného poistenia, 5. hodnotí stav zdravotného poistenia na území SR, resp. v jednotlivých krajoch, a hospodárenie zdravotných poisťovní, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie na nižšej a strednej úrovni manažmentu zdravotných poisťovní.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor