Informačné systémy vo verejnom sektore

Garant predmetu:
Vyučujúci: Rigová Zuzana, Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. vysvetlí základné pojmy, súvislosti a tendencie vo vývoji informačných systémov vo verejnom sektore; 2. aplikuje získané vedomosti pri praktickom využívaní základných funkcií informačných systémov vo verejnom sektore; 3. zhodnotí informačný systém konkrétnej organizácie z pohľadu používateľa, identifikuje jeho pozitíva, nedostatky a obmedzenia; 4. je schopný na odbornej úrovni spolupracovať so špecialistami pri návrhu, implementácii a prevádzke informačného systému organizácie; 5. získa dostupné údaje z informačného systému organizácie a efektívne ich spracuje všeobecne dostupnými softvérovými nástrojmi; 6. vytvorí model ekonomického procesu v tabuľkovom procesore, vypočíta požadované hodnoty jeho parametrov a správne interpretuje výsledky modelu v reálnom kontexte.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor