Lobing a tvorba rozhodnutí vo verejnom sektore

Vyučujúci: Bolcha Peter, Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. je schopný pochopiť legislatívny proces v podmienkach rôznych úrovní verejnej správy v SR s možnosťou ovplyvňovania tvorby a realizácie verejnej politiky, 2. aplikuje získané poznatky na identifikáciu kľúčových oblastí budovania a fungovania záujmových organizácií s možnosťou ich napojenia na ovplyvňovanie rozhodnutí vo verejnom sektore, 3. použije nástroje analýzy politického trhu a procesu tvorby rozhodnutí, 4. posúdi rôzne regulačné nastavenia ovplyvňovania tvorby rozhodnutí vo verejnom sektore, 5. zhodnotí priebeh tvorby verejnej politiky so vstupnými a výstupnými parametrami a identifikuje vplyv záujmových skupín v procese tvorby rozhodnutia, 6. vytvorí a obháji vlastnú stratégiu a taktiku ovplyvňovania v kontexte modelovej situácie.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor