Optimalizačné modely v penzijných systémoch

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Študent: 1. je schopný pochopiť riziká penzijných systémov, 2. použiť nadobudnuté poznatky na definovanie optimalizačného problému a výber ekonometrických modelov, 3. aplikovať nadobudnuté poznatky a zručnosti pri riešení výskumných úloh v oblasti modelovania a optimalizačných úlohách, 4. posúdiť vplyv rizík a ich riadenia na ciele penzijných systémov a schém, 5. hodnotiť a interpretovať zostavené optimalizačné úlohy z pohľadu rôznych záujmových skupín, 6. vytvoriť a úspešne obhájiť analytickú prácu zo skúmanej oblasti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor