Penzijná ekonómia

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Študent: 1. je schopný pochopiť ekonomické princípy budovania penzijných systémov z pohľadu regulátora, 2. použiť poznatky penzijnej ekonómie na odhad udržateľnosti penzijných systémov a jednotlivých schém, 3. aplikovať nadobudnuté poznatky a zručnosti pri riešení výskumných úloh v oblasti penzijnej ekonómie (stavba OLG modelu), 4. posúdiť adekvátnosť, nákladovú efektívnosť, rizikovosť, udržateľnosť, transparentnosť a dostupnosť penzijných systémov a schém, 5. hodnotiť a interpretovať reformy penzijných systémov v skúmaných krajinách, 6. vytvoriť a úspešne obhájiť analytickú prácu z oblasti penzijnej ekonómie.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor