Penzijné financie

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: študent: 1. je schopný pochopiť ekonomické princípy fungovania penzijných fondov z pohľadu správcu, 2. použiť nadobudnuté poznatky na posúdenie investičnej stratégie, stratégie riadenia rizík a poplatkovej politiky, 3. aplikovať nadobudnuté poznatky a zručnosti pri riešení výskumných úloh (semestrálna práca), 4. posúdiť podnikateľský model správcovskej spoločnosti, 5. hodnotiť a interpretovať výkonnosť investičných stratégií, poplatkovú politiku a regulačné povinnosti správcovskej spoločnosti voči regulátorovi a transparentnosť voči účastníkom a sporiteľom, 6. vytvoriť a úspešne obhájiť analytickú prácu z oblasti penzijných financií.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor