Plánovanie a rozpočtovanie v rozpočtových a príspevkových organizáciách

Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. použije získané vedomosti pri zostavovaní plánov rôznych úrovní, ako aj pri samotnom rozpočtovom procese v organizáciách verejného sektora, 2. na základe získaných poznatkov dokáže zostavovať jednotlivé plány a rozpočty organizácií verejného sektora, 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení a monitorovaní plnenia jednotlivých plánov a rozpočtov organizácií verejného sektora, 4. posúdi dlhodobé tendencie a smery plánovania a rozpočtovania príjmov a výdavkov vo verejnom sektore, 5. hodnotí možnosti využitia získaných teoretických vedomostí v praxi, 6. vytvorí koncepčné podklady pre prípravu krátkodobých plánov a dlhodobých stratégií, vytvorí prírastkový a výkonový rozpočet.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor