Poistné a sporivé systémy

Garant predmetu:
Vyučujúci: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: študent: 1. je schopný aplikovať nadobudnuté poznatky k formovaniu rozhodnutí v oblasti finančných produktov sporenia a poistenia z pohľadu jednotlivca, 2. použiť získané nástroje na maximalizáciu individuálnej úžitkovej funkcie a optimalizáciu alokácie úspor do sporivých a poistných produktov 3. aplikovať nadobudnuté poznatky aktuárskej matematiky, finančného inžinierstva, penzijných financií a ekonómie a zručnosti pri riešení výskumných úloh v oblasti komparatívnej analýzy sporivých a poistných produktov vzhľadom na špecifické potreby jednotlivca, 4. posúdiť pridanú hodnotu, úžitok, náklady a riziká sporivých a poistných produktov v rámci celoživotnej príjmovej a výdavkovej funkcie jednotlivca, 5. hodnotiť a komparovať finančné produkty sporenia, investovania a poistenia z pohľadu jednotlivca, 6. vytvoriť a úspešne obhájiť analytickú prácu z oblasti finančných produktov sporenia a poistenia z pohľadu posúdenia potrieb spotrebiteľa.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor