Politika vzdelávania a trhu práce

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Študent 1. použije získané vedomosti pri praktickom riešení problémov vyššej rozhodovacej úrovne z oblasti politiky vzdelávania a politiky trhu práce, 2. na základe získaných poznatkov dokáže vyhľadávať, spracúvať a analyzovať informácie o nástrojoch, cieľoch a opatreniach politiky trhu práce a trhu vzdelávania, ich ekonomickej podstate, štruktúre, súvislostiach pod., 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení nástrojov, cieľov a opatrení trhu práce a trhu vzdelávania na národnej úrovni ako aj v kontexte krajín a centrálnej politiky EÚ, 4. posúdi dlhodobé tendencie a smery vo vývoji vzdelávacej politiky a politiky trhu práce doma a v zahraničí (na úrovni EÚ), 5. hodnotí možnosti využitia získaných teoretických vedomostí v praxi, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie na vyššej úrovni manažmentu v rezorte vzdelávania a práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor