Sociálna ekonomika a manažment

Garant predmetu:
Vyučujúci: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. rozvíja svoje teoretické vedomosti na skúmanie problematiky a pri praktickom riešení problémov v oblasti sociálnej ekonomiky a manažmentu, 2. je schopný na základe získaných poznatkov vyhľadávať, spracovať a analyzovať informácie o sociálnej ekonomike, jej význame a praktickom využití doma i v zahraničí, 3. dokáže použiť komparatívnu analýzu pri hodnotení vzájomných vzťahov vo vnútri sektora sociálnej ekonomiky a sociálneho manažmentu, i navzájom, 4. aplikuje skúsenosti pri analýzach dlhodobých trendov vývoja sociálnej ekonomiky a jej riadenia na makro a mikro úrovni, 5. hodnotí a navrhne možnosti využitia získaných teoretických vedomostí v praxi 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie na nižšej a strednej úrovni manažmentu v subjektoch sociálnej ekonomiky.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor