Sociálne podnikanie

Vyučujúci: Hroncová - Vicianová Jana, Ing. PhD.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. použije teoretické vedomosti zo sociálnej ekonomiky a manažmentu na skúmanie problematiky sociálneho podnikania ako špecifického typu podnikania, 2. je schopný vyhľadávať, spracovať a analyzovať informácie o typoch podnikania doma a v EÚ, 3. aplikuje komparatívnu analýzu pri hodnotení sektorových vzťahov vo vnútri sociálneho podnikania a sociálnych podnikov, 4. posúdi dlhodobé vývojové trendy sociálneho podnikania na rozvoj kvality života, medzitrhu práce, sociálnych podnikov doma i v zahraničí na makro a mikro úrovni, 5. hodnotí možnosti využitia získaných teoretických vedomostí v praxi v rámci sociálnej inklúzie, 6. vytvorí koncepčné a realizačné podklady pre sociálne podniky rôznych typov a foriem na nižšej a strednej úrovni manažmentu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor