Sociálne politiky v EÚ

Garant predmetu:
Vyučujúci: Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. použije teoretické vedomosti na skúmanie problematiky a pri praktickom riešení problémov v oblasti sociálnych politík, ich rôznych modelov riešenia v EÚ (sociálny štát, štát blahobytu, moderný sociálny štát), 2. je schopný na základe získaných poznatkov kvantifikovať, spracovať a analyzovať informácie o sociálnych systémoch, ich vývoji a tvorbe, pozitívach a negatívach v jednotlivých štátoch EÚ, osobitne o sociálnej ochrane a riešení sociálnej exklúzie, 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení vzájomných vzťahov vo vnútri európskej sociálnej politiky a jej segmentov (s dôrazom na politiku vzdelávania, zamestnanosti, bývania a kvality života), i navzájom, 4. posúdi dlhodobé vývojové trendy v koncepte modernej európskej sociálnej politiky na makro a mikro úrovni, 5. hodnotí implementáciu modelov sociálnej politiky v krajinách EÚ v praxi, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie zainteresovaných subjektov sociálnej politiky vo vybraných štátoch EÚ na úrovni manažmentu a marketingu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor