Prax

Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Zadanie výskumného problému. Vymedzenie cieľa výskumu a parciálnych cieľov. Vymedzenie predmetu a objektu výskumu. Štúdium odborných zdrojov. Stanovenie výskumných otázok a hypotéz. Výber vhodného aparátu vedeckých metód. Vymedzenie výberového súboru. Stanovenie metód a foriem zberu dát. Zber údajov. Metódy spracovania sekundárnych údajov. Metódy spracovania primárnych údajov. Analýza a vyhodnotenie údajov. Návrh stratégie / návrh riešenia výskumného problému. Tvorba akčného plánu. Prezentácia výsledkov výskumu. Vyhodnotenie zadaní.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor