Prax

Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Zadanie výskumného problému. Vymedzenie cieľa výskumu a parciálnych cieľov. Vymedzenie predmetu a objektu výskumu. Štúdium odborných zdrojov. Stanovenie výskumných otázok a hypotéz. Výber vhodného aparátu vedeckých metód. Vymedzenie výberového súboru. Stanovenie metód a foriem zberu dát. Zber údajov. Metódy spracovania sekundárnych údajov. Metódy spracovania primárnych údajov. Analýza a vyhodnotenie údajov. Návrh stratégie / návrh riešenia výskumného problému. Tvorba akčného plánu. Prezentácia výsledkov výskumu. Vyhodnotenie zadaní.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor