Regionálny trh práce a manažment ľudských zdrojov

Vyučujúci: Ďurian Jozef Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Teoretické súvislosti trhu práce a vymedzenie základných pojmov. Trh práce a jeho regionálne špecifiká. Trh práce a teória ľudského kapitálu. Flexibilita trhu práce, mobilita pracovnej sily, migrácia na trhu práce, cena práce. Politika trhu práce. Aktívne a pasívne nástroje trhu práce. Regionálna politika zamestnanosti. Manažér v organizáciách zameraných na rozvoj území. Požiadavky na spôsobilosť manažéra. Tvorivosť v práci manažéra. Organizácia práce manažéra. Príprava a priebeh porady a verejného vystúpenia. Štýly vedenia, vedenie interdisciplinárnych tímov. Skúsenosti manažérov z praxe.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor