Udržateľné sídla

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Predmet je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v oblasti 3 dimenzií – sociálnej, ekonomickej a environmentálnej – udržateľného rozvoja v sídlach Základné témy sú zamerané na teoretický koncept trvalej udržateľnosti v urbárnych oblastiach, skúmanie sociálnych súvislostí, konceptu budovania „odolných miest“ a teórii „nového urbanizmu“, budovanie udržateľnej infraštruktúry (voda, energetika, doprava) a stratégie zamerané na znižovanie dopadov klimatických zmien na miestnej úrovni. Meranie trvalej udržateľnosti na miestnej úrovni. Samostatná časť sa venuje sociológii sídiel.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor