Verejná ekonómia

Vyučujúci: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. je schopný na základe získaných poznatkov pochopiť opodstatnenosť štátnych intervencií v zmiešanej ekonomike, 2. aplikuje teóriu market failure pri analýze štátnych intervenciách v reálnej ekonomike, 3. hodnotí riziká, ktoré vyplývajú z realizácie štátnych intervenciách v reálnej ekonomike aplikáciou teórie state failure, 4. použije získané vedomosti k identifikácii nástrojov riešenia štátnych intervencií v konkrétnych podmienkach, 5. posúdi možnosti optimalizácie riešenia štátnych intervencií v konkrétnych podmienkach, 6. vytvorí východiská pre rozhodovacie a riadiace procesy na strednej a vyššej úrovni manažmentu organizácií v systéme verejných služieb.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor