Zdravotnícka politika

Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. použije získané poznatky na vyhľadávanie, spracúvanie a analyzovanie informácií o platnej legislatíve v oblasti zdravotníctva, 2. je schopný strategicky reagovať na nové situácie v tvorbe a realizácii zdravotníckej politiky variantne, flexibilne a tvorivo, 3. aplikuje kritickú analýzu pri hodnotení tvorby novej, resp. novelizácií legislatívnych noriem v zdravotníctve a konfrontuje tvorbu zdravotníckej politiky s jej realizáciou, 4. posúdi legislatívnu dostatočnosť noriem zdravotníckej politiky, 5. hodnotí stav zdravotníckej politiky v SR a kompetencie jej jednotlivých aktérov, 6. vytvorí koncepčné podklady pre rozhodovanie na nižšej a strednej úrovni manažmentu v zdravotníctve podľa platnej legislatívy.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor