Dizertačná práca s obhajobou

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Štruktúra dizertačnej práce: Úvod do problematiky; Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí; Cieľ, materiál a metodika skúmania; Výsledok a diskusia; Teoretické a praktické prínosy práce; Zoznam bibliografických odkazov; Prílohy. Rozsah spracovania cca 7 AH bez bibliografických odkazov a príloh.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor