Hodnotenie programov verejných politík

Vyučujúci: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije získané teoretické vedomosti na vedecké formulovanie hypotéz riešenia výskumu zameraného na hodnotenie programov verejných politík, 2. je schopný vytvoriť plán procesu hodnotenia programu verejnej politiky s použitím logického modelu, selektovať vhodné metódy hodnotenia a stanoviť vhodné indikátory pre hodnotenie, 3. aplikuje teoretický postup a metódy hodnotenia v konkrétnych praktických riešeniach, 4. posúdi významnosť hodnotenia programu verejnej politiky z hľadiska teoretických východísk, 5. hodnotí teoretické prístupy a aplikáciu vhodných metodík pre hodnotenie vybraných programov verejných politík, 6. vytvorí návrh základných požiadaviek a podmienok pre hodnotenie vybraného typu programu verejnej politiky s možnosťou využitia na relevantnom stupni verejnej správy  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor