Metodológia a etika vedeckej práce 1

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije osvojené vedomosti na nácvik a vypracovanie koncepcie a obsahového zamerania dizertačnej práce, 2. je schopný/á identifikovať výskumný problém, definovať objekt a predmet skúmania dizertačnej práce, 3. aplikuje metodické postupy pri formulovaní cieľa, čiastkových cieľov, výskumných otázok a hypotéz, ako aj spôsoby ich overovania, 4. posúdi a navrhne výberový súbor a otestuje jeho reprezentatívnosť, 5. hodnotí rôzne zdroje údajov a navrhne metódy a techniky zberu primárnych a sekundárnych dát a ich spracovania s využitím štatistických programov, 6. vytvorí algoritmus riešenia, ktorý spracuje vo forme blokovej schémy alebo vývojového diagramu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor