Metodológia a etika vedeckej práce 2

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kika Marián, PhDr., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije osvojené vedomosti na prehodnotenie a zdokonalenie metodického postupu vypracovaného v metodológii a etike vedeckej práce 1, 2. je schopný/á vyhľadávať literárne zdroje z domácej a zahraničnej vedeckej knižnej a časopiseckej literatúry relevantné vzhľadom na tému dizertačnej práce, 3. aplikuje teoretické metódy vedeckej práce pri spracovaní literárnych zdrojov a dokáže tak zosumarizovať teoretické východiská pre formulovanie cieľa a hypotéz riešenia a navrhne metódy ich overovania, 4. posúdi a vyberie relevantné metódy a techniky zberu dát, navrhne výberový súbor, otestuje jeho reprezentatívnosť a vypracuje vlastnú metodiku štatistického spracovania dát a ich interpretácie, 5. hodnotí svoje prístupy k riešeniu problému v konfrontácii s prístupmi, ktoré sa uplatnili doma a v zahraničí, 6. vytvorí dve kapitoly dizertačnej práce (súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí; cieľ, materiál a metodika skúmania.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor