Občianska spoločnosť

Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent 1. použije získané vedomosti pri posudzovaní alternatívnych možností vytvárania subjektov rôznych vlastníckych foriem a typov v ekonomike, 2. je schopný pochopiť historickú, politickú a ekonomickú súvislosť fungovania občianskej spoločnosti v čase a priestore, 3. dokáže aplikovať ekonometrické a kvalitatívne hodnotenia empirických dát do praxe občianskej spoločnosti, 4. posúdi na základe teórie a historickej skúsenosti opodstatnenosť trojsektorovej – zmiešanej ekonomiky, 5. hodnotí národné a medzinárodne skúsenosti z teórie a praxe fungovania občianskej spoločnosti a posúva hranice teórie fungovania trojsektorovej ekonomiky, 6. vytvára si základ pre vedeckovýskumné bádanie občianskeho sektora a môže vytvoriť v teórii jeho skúmania pridanú hodnotu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor