Písomná práca na dizertačnú skúšku

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri precizovaní cieľa, materiálu a metodiky skúmania, 2. je schopný/á navrhnutú metodiku uplatniť pri tvorbe výberového súboru a zbere sekundárnych a primárnych dát, 3. aplikuje navrhnutú metodiku pri spracovaní dát pomocou vybraných štatistických metód a za použitia štatistických programov, 4. posúdi z hľadiska dostatočnosti, vhodnosti a výpovednej schopnosti spracované dáta a navrhne ich korekcie, prípadne zmeny metód zberu dát a ich spracovania, 5. kriticky hodnotí dosiahnuté výsledky a vypracuje čiastkový výsledok riešenia, 6. vytvorí písomnú prácu na dizertačnú skúšku tak, aby zodpovedala požiadavkám z hľadiska obsahu i formálnej úpravy vrátane zoznamu bibliografických odkazov podľa ISO 690 a 690-2 a smernice č. 12/2011 o záverečných prácach na UMB.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor