Verejná politika

Vyučujúci: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Študent: 1. je schopný na základe získaných poznatkov kriticky posudzovať formuláciu, implementáciu a hodnotenie verejných politík, 2. aplikáciou kľúčových teórií verejnej politiky identifikovať ideologické a pragmatické rozdiely formulácie verejných politík v rôznych odvetviach verejného i súkromného sektora, 3. posúdiť potreby, ciele a nástroje verejných politík na lokálnej, regionálnej, národnej a supranacionálnej úrovni z pohľadu rôznych „stakeholderov“ a odvetví, 4. použije konvenčné prístupy k formulácii problému verejnej politiky vo vybranom odvetví, 5. zhodnotí realizáciu odvetvovo aj prierezovo zameraných verejných politík v reálnej ekonomike, 6. použitím nástrojov a techník hodnotenia verejných politík vytvorí kritický úsudok podporený argumentmi a dôkazmi.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor