Ekonometria a modelovanie ekonomických procesov

Garant predmetu: Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
Vyučujúci: Cisková Petra, Ing., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
 
Cieľ predmetu:    
Iné: Predmet a metódy ekonometrickej analýzy. Formulovanie ekonometrického modelu. Odhad lineárneho modelu (metóda najmenších štvorcov). Vlastnosti odhadu lineárneho modelu (neskreslenosť, efektívnosť, konzistentnosť). Porušenie predpokladov lineárneho modelu. Testovanie heteroskedasticity rezíduí (Breuschov – Paganov test, Whiteov test). Testovanie hypotéz. Viacrovnicový simultánny model. Špeciálne regresné problémy v ekonometrii (Ramseyho RESET test, problém vynechanej premennej). Metóda inštrumentálnych premenných. Analýza časových radov (lineárne modely stochastických procesov, dekompozícia časového radu). Analýza panelových dát (model s fixnými efektmi, model s náhodnými efektmi). 2 Dynamický význam derivácie funkcie. Keynesov makroekonomický model. Konštrukcia dynamického modelu. Model trhu. Diferenciálna rovnica 1. rádu a stabilita jej riešenia. Model vývoja množstva zlata v období zlatého štandardu. Dynamický IS-LM model. Lineárny systém diferenciálnych rovníc s konštantnými koeficientami a stabilita jej riešenia. Analýza IS-LM modelu. Nelineárny IS-LM model a jeho stabilita.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor