Štatistické metódy vo financiách

Garant predmetu: Kanderová Mária, Ing., PhD.
Vyučujúci: Kanderová Mária, Ing., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
 
Cieľ predmetu: Predmet poskytuje študentovi vedomosti z oblasti možností aplikácie vybraných štatistických metód vo financiách. Nadväzuje na poznatky, ktoré študent získal v predmete Štatistika. Vytvára metodické a analytické inštrumentárium, ktoré umožňuje poznať a analyzovať závislosti a súvislosti javov a na základe toho formulovať zákonitosti javov a ich vývoja. Má za cieľ rozšíriť a obohatiť vedomosti študentov tak, aby si osvojili problematiku analýzy závislosti kvantitatívnych a kvalitatívnych štatistických znakov a základov analýzy finančných časových radov. Vyučovanie sa bude realizovať so softvérovou podporou pomocou programov SPSS a MS Excel.  
Iné: Metódy odhadu parametrov základného súboru. Testovanie štatistických hypotéz. Viacrozmerný náhodný vektor. Dvojvýberové testy. Vybrané neparametrické testy vo financiách. Testy o zhode rozdelení. Metódy skúmania závislostí – jednoduchá a viacnásobná regresná a korelačná analýza, skúmanie závislosti kvalitatívnych znakov. Metódy analýzy a extrapolácie finančných časových radov – druhy a charakteristiky časových radov, dekompozícia – analýza trendovej, periodickej a náhodnej zložky. Špecifiká finančných časových radov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor