Finančno-ekonomická analýza podniku - FBI

Garant predmetu: Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Vyučujúci:
Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Cisková Petra, Ing., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť študentom komplexný súbor metodologických a vecných poznatkov ako z klasických, tak aj z moderných prístupov pre analyzovanie a predikciu finančnej situácie podniku na základe informácií zverejnených v účtovnej závierke a ďalších informácií určujúcich jeho finančnú a ekonomickú situáciu.  
Iné: Cieľ, úlohy a postup finančno-ekonomickej analýzy podniku. Vyjadrovacie prostriedky vo finančnoekonomickej analýze podniku. Odvetvové analýzy. Analýza absolútnych, rozdielových a pomerových ukazovateľov. Analýza cash flow. Analýza finančno-ekonomickej výkonnosti podniku. Ukazovateľ EVA a alternatívne ukazovatele podnikovej výkonnosti. Analýza finančno-ekonomickej pozície podniku v priestore – kvantitatívne metódy. Metódy vytvárania skupín podnikov a stanovenia váh indikátorov. Komparatívno-analytické metódy. Analýza kvantitatívnych výsledkov podniku. Analýza obežného majetku a vybrané aspekty analýzy dlhodobého hmotného majetku. Predikcia finančného vývoja podniku.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor