Riziko a neistota vo financiách

Garant predmetu: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Vyučujúci: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Kanderová Mária, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vybaviť študentov základnými teoretickými poznatkami o meraní a riadení finančných rizík. Dôraz je kladený nielen na riadenie finančného rizika pri tvorbe portfóliaa tiež na regulačné poňatie rizika pri ovplyvňovaní kapitálu finančných inštitúcií. Študenti získajú návody na aplikáciu poznatkov v praxi aktívnym riešením modelových príkladov na reálnych dátach.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor